Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home โครงการสร้างนักอ่าน

โครงการสร้างนักอ่าน

เด็กไทยหลายล้านคนประสบปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก อ่านหนังสือไม่คล่อง เพราะขาดพื้นฐานทางการอ่านที่แข็งแรง โครงการสร้างนักอ่าน http://read2kids.taiwisdom.org
โครงการสร้างนักอ่าน
สร้างความรู้ใหม่ในการ “สร้างนักอ่าน” อย่างเป็นระบบ หวังผลได้แน่นอนผ่านการทำงานโดยตรงกับเด็ก ร่วมกับกลไกในท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา และกลไกอื่นๆที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเด็ก