Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home

ห้องสมุดเด็กป่าสักงาม

บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดเด็กบ้านป่า สักงาม ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมไทสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและชุมชนที่ห่างไกล ห้องสมุดแห่งนี้มีการบริหารจัดการโดยกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน และได้จัดกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และผู้นำชุมชน นอกจากนั้นห้องสมุดเด็กป่าสักงามยังเป็นห้องสมุดต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงานสำหรับชุมชนต่างๆอีกด้วย

pskng.jpg