Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in Register
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home บริจาคสนับสนุนงานสมาคมฯ

การบริจาค Online

ท่านสามารถบริจาคผ่านระบบอัตโนมัติอย่างสะดวกและปลอดภัยผ่าน PAYPAL

สมาคมฯเลือกใช้บริการรับบริจาค online ผ่าน gateway ของ PAYPAL ท่านจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลทางการเงินลงใน website ของสมาคมฯโดยตรง (อันเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูล) ท่านที่มีบัญชี PAYPAL อยู่แล้วสามารถตรวจสอบบัญชีของท่านและควบคุมการทำบัญชีด้วยตนเองท่านที่ยังไม่มีบัญชี PayPal สามารถกรอกข้อมูลบนหน้าบริจาคได้ทันแล้วระบบจะ link เข้าหน้าเปิดบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลของท่านจึงปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้อื่นโดยการรับประกันของ gateway