Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home ข้อคิดสำหรับพ่อแม่ สร้างความภูมิใจในตัวเอง(Self-Esteem)ให้แก่เด็ก

สร้างความภูมิใจในตัวเอง(Self-Esteem)ให้แก่เด็ก

สร้างความภูมิใจในตัวเอง(Self-Esteem)ให้แก่เด็ก
ข้อมูลจาก www.lovekid.com

ความภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการดำเนินชีวิต ซึ่งความภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก เด็กที่มีความภูมิใจในตัวเอง รู้ในคุณค่าของตัวเอง จะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวหรืออดทนต่อความกดดัน ความเครียด ข้อขัดแย้งในชีวิตได้ดี และเป็นคนมองโลกในแง่ดี

ในทางการแพทย์ ความภูมิใจในตัวเองคือ ความเชื่อหรือความรู้สึกที่มีต่อตัวเอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เจตคติ และแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต การเกิดความภูมิใจในตนเองจะต้องสั่งสมความรู้สึกทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เด็ก เริ่มตั้งแต่อายุขวบปีแรก เด็กจะเริ่มสั่งสมความรู้สึกว่าตัวเองทำได้โดยที่เขาไม่รู้ตัว เช่น การที่เด็กสามารถพลิกตัวนอนคว่ำได้หลังจากที่พยายามมาเป็นสิบๆครั้ง หรือการที่เขาสามารถบังคับช้อนตักอาหารเข้าปากได้ด้วยตนเองทุกครั้งที่กินอาหาร พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวสอนให้เขามีความรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จ และสอนตัวเองว่าเราทำได้ ถ้าเราพยายามจากนั้นเด็กๆจะเริ่มพัฒนาจริงจังเมื่ออายุ 3-4 ขวบ เขาจะเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกชนิดต่างๆ สำรวจความคิดนั้น และสะสมความคิดจนได้ข้อสรุปตกผลึกออกมาเป็นความรู้สึกโดยรวมต่อตนเอง นอกจากนี้ เด็กยังเรียนรู้ความภูมิใจในตัวเองจากคนรอบข้างด้วย พ่อแม่จึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความภูมิใจในตนเองของเด็ก

ความภูมิใจในตัวเองจะต้องเกิดควบคู่ไปกับความรัก เด็กที่มีความภูมิใจในตนเองสามารถทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จ แต่หากขาดความรัก ในที่สุดเขาก็จะหมดความภูมิใจในตัวเอง ส่วนเด็กที่ได้รับความรัก แต่ไม่มีความภูมิใจในตนเอง ทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ก็จะไม่รักตัวเอง

พ่อแม่สามารถช่วยสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับลูกได้โดย พูดให้กำลังใจเด็กอย่างสร้างสรรค์ ชมเชยต่อความพยายามของลูกมากว่าพูดถึงผลลัพธ์ที่ออกมา ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก สังเกตและแก้ไขความรู้สึกที่ผิดๆของเด็ก ความรู้สึกที่ผิดๆบางอย่างถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วอาจจะฝังลึกกลายเป็นความรู้สึกถาวรได้ ให้ความรักอย่างพอเพียง ด้วยการกอด การสัมผัสหรือพูดชมเชย ให้การตอบสนองต่อพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การตอบสนองที่ดีจะทำให้เขารับรู้ว่าการกระทำนั้นๆเป็นสิ่งที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้าน เด็กที่รู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยจะมีระดับความภูมิใจในตนเองต่ำ และสุดท้าย ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์