Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เด็กได้อะไรจากหนังสือภาพ

เด็กได้อะไรจากหนังสือภาพ

เด็กได้อะไรจากหนังสือภาพ
เขียนโดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช

เมื่อเราเลือกหนังสือภาพที่เหมาะกับวัยของเด็กได้แล้ว เลือกวิธีการใช้หนังสือ ภาพแล้วสิ่งต่อมาที่หลายๆคน อยากรู้ก็คือ เด็กได้อะไรจากหนังสือภาพ

ผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กๆชอบฟังคนอ่านหนังสือภาพให้ฟังเด็กๆจะสนุก มีความสุข ชอบหนังสือ แล้วนอกจากนั้นล่ะ เด็กๆได้รับอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ขณะที่มีUntitled48.jpgคุณครู ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง เด็กๆได้ซึมซับรับเอาอะไรไปบ้างจากหนังสือภาพ

เด็กได้รู้จักภาษาที่ดีอย่างหลากหลายจากหนังสือภาพ ยิ่งอ่านหนังสือภาพให้เด็กๆฟังมากเท่าไรพวกเขาก็จะ มีความรำ่รวยด้านภาษามากเท่านั้น ภาษาในหนังสือภาพเป็นภาษาเขียนซึ่งแตกต่างจากภาษาพูด หรือภาษาปาก การที่เด็กได้มีโอกาสฟังและเห็นภาษาเขียนมากๆและหลากหลายจะส่งผลให้เด็กๆสามารถพูดจาสื่อสารรวมทั้งเขียนเพื่อการสื่อสารได้ดี เด็กๆนั้นเรียนรู้การพูดจากการฟัง แม้เราไม่อ่านหนังสือภาพให้เด็กๆฟังเพียงมีคนพูดคุยด้วยเด็กๆก็สามารถพูดและสื่อสารได้ หากแต่พวกเขาจะใช้คําศัพท์ได้อย่างจํากัดเนื่องจากภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจําวันนั้นไม่ได้หลากหลายอย่างในหนังสือ เด็กๆจะไม่อาจสื่อสารความคิดและความรู้สึกอันลึกซึ้งออกมาได้ เนื่องจากข้อจํากัดด้านคำศัพท์นั่นเอง

เด็กสามารถเข้าใจตัวอักษรสัญลักษณ์ได้ เราผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์และเรียนรู้มานานจนอาจหลงลืมไปแล้วว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเล็กๆเราเองก็ไม่เข้าใจเลยว่า ตัวอักษร ก ข ค ง....มีไว้เพื่ออะไรต่อเมื่อเข้าโรงเรียน เร่ิมรู้จักการประสมคํานั่นล่ะ เราจึงได้รู้ว่า ตัวอักษรและสระมีไว้ประสมกันเพื่อให้เกิดความหมาย

ในหนังสือภาพมีตัวอักษรท่ีดูเหมือนเส้นท่ีขดไปขดมาเป็นรูปภาพในความรู้สึกของเด็กและบางครั้งก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่lead2.jpgออก เมื่อมีคุณครู มีผู้ใหญ่อ่านหนังสือภาพแสนสนุกให้ฟังเด็กๆจึง ได้เรียนรู้ตั้งแต่นั้นว่า เส้นที่ขดไปขดมาน้ันไม่ใช่รูปภาพ แต่เป็นตัวหนังสือมีไว้เพื่ออ่าน แล้วจึงจะสามารถรู้เรื่องในหนังสือได้

จากน้ัน เด็กๆจะเริ่มเรียนรู้จักตัวอักษรสัญลักษณ์ รวมทั้งตัวเลข พวกเขาจะรู้สึกคุ้นเคย เห็นเมื่อไรก็รู้ว่ามันมี ความหมายทุกครั้งไป เมื่อเข้าสู่ชั้นการเรียนเขียนอ่าน เด็กๆก็มีความพร้อมมาแล้ว เนื่องจากคุณครูอ่านหนังสือให้ฟังบ่อยๆ ต้ังแต่อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กๆรู้จักและเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆมีไว้เพื่อทําหน้าที่อะไร และจะต้องใช้บรรดาตัวอักษรสัญลักษณ์เหล่านั้นอย่างไร

เด็กได้เพิ่มพูนประสบการณ์และได้เรียนรู้รื่องราวต่างๆ ประสบการณ์เป็นชีวิตเป็นสิ่งสําคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ เด็กอายุยังน้อย แน่นอนว่าย่อมมีประสบการณ์ที่น้อยนิดด้วยเช่นกัน หนังสือภาพสําหรับเด็กคือเครื่องมือช่วยเปิดโลกกว้างสู่เด็กๆ

ให้พวกเขาได้รู้จักโลก รู้จักสิ่งแวดล้อม รู้จักสัตว์พืชและเพื่อนร่วมโลกอื่นๆ รวมท้ังได้เรียนรู้จักอารมณ์ ต่างๆอย่างความรัก ความดีงาม ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านตัวละครและเรื่องราวในหนังสือภาพ

เมื่อเด็กๆรู้สึกประทับใจในหนังสือภาพ พวกเขาก็พร้อมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละคร อยากรู้จักเรื่องราวหรือภาพที่เห็นมากขึ้นการอ่านหนังสือภาพที่เด็กๆ ชื่นชอบให้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก จะยิ่งเป็นการช่วยเพิ่มพูน ประสบการณ์ความรู้ในเรื่องต่างๆให้แก่เด็กๆมากย่ิงขึ้น

guesshowmuch_s.jpgเด็กได้ฝึกฝนสมาธิเพื่อจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งการอ่านหนังสือภาพให้เด็กเล็กๆที่นั่งรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เล็กบ้างอย่างเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นต้องอาศัยความชํานาญของคุณครู ฉะนั้นเป็นธรรมดาที่คุณครูผู้เล่าหรืออ่านจะต้องมีเทคนิควิธีการเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เมื่อเด็กๆให้ความสนใจต่อหนังสือภาพแล้วส่ิงที่ตามมาก็คือพวกเขาจะเริ่มจดจ่อฟังคุณครูอ่านหรือเล่าให้ฟัง ยิ่งเรื่องราวและวิธีการของคุณครูน่าสนใจน่าติดตามมากเท่าไร เด็กๆก็มีโอกาสได้ฝึกฝนสมาธิเพื่อจดจ่อต่อเรื่องราวมากเท่านั้น

การที่เด็กๆนั่งนิ่งเพื่อฟังคุณครูเล่าหรืออ่านหนังสือภาพให้ฟัง เป็นการฝึกสมาธิที่ดีสำหรับเด็กเล็กในครั้งแรกๆ ที่คุณครูเริ่มอ่านหนังสือให้ฟัง พวกเด็กๆอาจจะนั่งฟังได้ชั่วประเดี๋ยวเดียว และจะค่อยๆนั่งฟังได้นานขึ้นๆเป็นเวลาหลายสิบนาที เด็กๆจะฟังอย่างใจจดใจจ่อจนแทบจะไม่ขยับเขยื้อนกายเลยก็มีในบางครั้ง

เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อหนังสือย่อมจะส่งผลให้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปจนโต การที่เด็กๆมีนิสัยรักการอ่านนั้น เป็นสุดยอดปรารถนาหนึ่งของบรรดาคณุครูและผู้ปกครอง เราจึงใช้กลยุทธ์นานัปการเพื่อรณรงค์ให้เด็กๆรักการอ่าน และกลยุทธ์หนึ่งที่ง่ายแสนง่าย ราคาถูกและถูกใจเด็กมากที่สุดก็ คือการเล่านิทาน อ่านหนังสือภาพให้พวกเขาฟัง เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รู้จักหนังสือตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออก และรู้ว่าหนังสือมีไว้สําหรับอ่าน ในโลกนี้มีหนังสืออยู่มากมายและหลากหลาย ในหนังสือก็มีเรื่องราวที่สนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตาม มีความน่ารู้น่าสนใจมากมายอยู่ในหนังสือ

เมื่อเด็กๆรู้ว่าในหนังสือดีอย่างนี้แล้วพวกเขาจะไปไหนเสีย ถ้าไม่นั่งลงอ่านหนังสือเมื่อถึงวันที่อ่านเองได้

เด็กรู้สึกได้ถึงความรักของผู้ใหญ่ท่ีมีให้จากกิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ฟังเหมือนความฝันว่า “ในนิทานมีความรัก” จริงอยู่ที่ในนิทานอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของความรัก แต่คนเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังต่างหากที่มีความรักต่อเด็กๆ ยินดีที่จะเล่าหรืออ่านเรื่องราวท่ีน่าสนุกและชื่นชอบให้เด็กฟัง ด้วยน้ําเสียง แววตา สัมผัสแห่งความรักความอบอุ่นจะถูกส่งผ่านหนังสือภาพที่ผู้ใหญ่อ่านมายังเด็กๆ