Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

บ้านน้อย

บ้านน้อย
เรื่องและภาพ : เวอร์จิเนีย ลี เบอร์ตัน แปล : ผสุดี นาวาวิจิต สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

ข้อคิดเห็น : เนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อน และลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาพอายุกว่า ๔๐ ปี บอกเล่าเรื่องราวความเปลี่ยนไปจากชนบทไปสู่ความเป็นเมืองใหญ่ จากความเรียบง่ายเป็นมิตร อบอุ่น งดงาม ไปสู่ความซับซ้อนสับสนของชีวิตเมือง สื่อให้เด็กๆ เห็นถึงความไม่จีรังและบอกเล่าถึงสำนึกแห่งการรักษาสภาวะแวดล้อม เป็นหนังสือที่มีความยาวค่อนข้างมาก คล้ายไม่มีความเคลื่อนไหว แต่กลับเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆ ตลอดเวลาผ่านอารมณ์ของบ้านที่สะท้อนออกมาในความเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สารอีกประการหนึ่งที่หนังสือสื่อไปถึงเด็กๆ คือ การรักษาเจตนารมณ์อันเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ก่อสร้างทำไว้