Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก แฮร์รี่หมามอมแมม

แฮร์รี่หมามอมแมม

แฮร์รี่หมามอมแมม
เรื่อง : จีน ไซฮัน ภาพ : มาร์กาเร็ต บลอย เกรแฮม แปล : ระพีพรรณ พัฒนาเวช สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
แฮร์รี่หมามอมแมม

แฮร์รี่ หมามอมแมม

ข้อคิดเห็น : เป็นหนังสือคลาสิค (ปี ๑๙๕๖) โดยได้รับความนิยมจากเด็กๆ ในหลายประเทศมาโดยตลอดเวลากว่า ๕๐ ปี เพราะองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งการเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องของเด็กใช้ตัวละครที่เป็นเพื่อนของเด็กอยู่ในความสนใจและความคุ้นเคยของเด็ก มองโลกด้วยสายตาของเด็ก มีความซุกซน และเห็นทุกอย่างไปในแง่ดีรวมทั้งการแก้ปัญหาด้วยวิธีของเด็กๆ แฮร์รี่จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เด็กเข้าใจได้ง่าย ชื่นชอบและชื่มชม