Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก ชุดวิเศษของฉัน

ชุดวิเศษของฉัน

ชุดวิเศษของฉัน
เรื่องและภาพ : คายาโกะ นิชิมากิ แปล : พรอนงค์ นิยมค้า สนพ.วาดดาว

เนื้อเรื่อง : กระต่ายน้อยนำผ้าสีขาวที่ลอยมาจากฟ้ามาตัดเย็บเป็นชุด เมื่อเดินผ่านสภาพแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งนั้นก็จะมาเป็นลายอยู่บนชุดสีขาว เช่น ทุ่งดอกไม้ ฝน หรือดอกหญ้า

ข้อคิดเห็น : เป็นหนังสือที่ส่งเสริมจินตนาการให้เด็ก เนื้อเรื่องมีความเหมาะสมกับเด็กช่วงวัย ๓-๔ ปี ใช้ภาษาง่ายๆ เป็นประโยคสั้นๆ การดำเนินเรื่องและภาพมีความต่อเนื่องที่เด็กสามารถคาดเดาเรื่องและคำได้ ซึ่งใช้คำซ้ำย้ำทวน ทำให้เด็กสนุกคิดและติดตามเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี