Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐

โรงเรียนริมทะเล

โรงเรียนริมทะเล
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
โรงเรียนริมทะเล

โรงเรียนริมทะเล

หนังสือ : โรงเรียนริมทะเล
ผู้แต่ง : สาคร พูนสุข
สํานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
ภาพปกและภาพประกอบ :ภูมิไท ปทุมสูติ

 

โรงเรียนริมทะเล เป็นหนังสือนวนิยายที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายรวมถึงเพื่อนแสบซนทั้งหญิงชาย แต่มาเรียนที่โรงเรียนชนบทแห่งนี้ด้วยกัน มีหลายปมที่ต้องการคําตอบในหลายๆตัวละครที่น่าค้นหา อีกทั้งยังพบพานการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ต้องผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยนํามาจากเค้าโครงจริง ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งผ่านมายังตัวละครเอกที่แม้จะกําพร้าพ่อแม่ แต่ภูมิใจในถิ่นกําเนิดของตนโดยไม่กังวลว่าพ่อแม่จะเป็นใครเราเป็นคนของท้องถิ่นนี้เราต้องภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองได้รับรางวัลนวนิยายสําหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ แว่นแก้ว ประจําปี ๒๕๕๓