Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

หนังสือ : โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง
ผู้แต่ง: คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
ผู้แปล : ผุสดี นาวาวิจิต
สํานักพิมพ์: ผีเสื้อ

 

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง ว่าด้วยเรื่องราวของโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงที่ต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่ง เพียงเพราะเรื่องซุกซนแบบเด็กๆ ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนโทโมเอ เรื่องราววนเวียนอยู่ที่ความซนแบบเด็กๆ ของโต๊ะโตะจัง และความเข้าใจที่ผู้ใหญ่อย่างครูใหญ่โรงเรียนโทโมเอมีให้โต๊ะโตะจังและเด็กๆ ในโรงเรียนทุกคน

 

โต๊ะโตะจัง เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในวัยเด็กของผู้เขียนสะท้อนถึงระบบการศึกษาที่พัฒนาเด็กแบบเอาครูเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเก่า ในขณะที่โรงเรียนโทโมเอเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง คํานึงถึงวัยอารมณ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ทั้งอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

หนังสือเล่มนี้ทําลายสถิติการจําหน่ายหนังสือทุกเล่มในญี่ปุ่น คือในเวลา ๓ ปีเศษ สามารถจําหน่ายได้ถึง ๖ ล้าน ๕ แสนเล่มเฉพาะภาษาญี่ปุ่น และได้แปลเป็นภาษาอื่นๆอีกนับสิบภาษา