Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๑ - ๒๐ ยักษ์ใจดี

ยักษ์ใจดี

ยักษ์ใจดี
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ยักษ์ใจดี

ยักษ์ใจดี

หนังสือ: ยักษ์ใจดี
ผู้แต่ง: โรอัลด์  ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
สํานักพิมพ์: ผีเสื้อ

ยักษ์ใจดี หนังสือนี้เป็นเรื่องแนวเหนือจริงผสมผสานเรื่องจริงปัจจุบัน โดยมีตัวละครที่เป็นคนจริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ที่สําคัญคือ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ ซึ่งเมื่อหนังสือเล่มนี้วางจําหน่ายกระแสข่าวแจ้งว่า พระองค์ก็ทรงได้อ่านทรงชื่นชอบ และสําราญพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งการเขียนของโรอัลด์ ดาห์ลในเรื่องนี้ดูเหมือนเขาจะถอดบุคลิกตัวเองสวมให้แก่ตัวเอก คือ 'ยักษ์ใจดี'ตลอดทั้งเรื่อง ผู้อ่านจะรู้ว่าเขามีทัศนะต่อโลกต่อผู้ใหญ่และเด็กอย่างไร เขาได้ชักนําเด็กทั้งหลายให้เดินทางไปในโลกแห่งจินตนาการ โลกแห่งความคิดฝันที่ไม่หลุดพ้นจากความเป็นจริง เขาเสนอตัวเองเป็นมัคคุเทศก์แก่เด็กๆ มัคคุเทศก์ผู้สามารถ สารพัด ทว่าอ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยน ในตอนท้ายผู้อ่านจะรู้ว่าเขาคิดแปลกๆ และมีอารมณ์ขันมากแค่ไหนความปรารถนายิ่งใหญ่อันสําคัญที่สุดในชีวิตยักษ์ใจดีคืออะไร