Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ของเล่นเดินทาง

ของเล่นเดินทาง

ของเล่นเดินทาง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ของเล่นเดินทาง

ของเล่นเดินทาง

 

ชื่อหนังสือ : ของเล่นเดินทาง
ผู้แต่ง : เทพศิริ  สุขโสภา
ภาพ : ประทีป  หนองปลาหมอ
สํานักพิมพ์ : มูลนิธิเด็ก

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

ของเล่นเดินทาง หนังสือภาพระดับคลาสสิกของเมืองไทย ฝีมือการประดิษฐ์ของเล่นประกอบเรื่องและผู้ประพันธ์เรื่องราวล้วนเป็นศิลปิน งานหนังสือเล่มนี้จึงดูแปลกตา แตกต่างไปจากหนังสือเด็กเล่มอื่นๆที่เคยมีในเมืองไทย การเล่าเรื่องด้วยคําสั้นๆ แต่งดงามอย่างบทกวี เหมาะสําหรับอ่านออกเสียงให้เด็กฟังอย่างไพเราะ หรือแม้แต่เด็กๆ อ่านเองก็ควรเหมาะที่จะเป็นหนังสือสําหรับอ่านออกเสียงของเล่นเดินทาง มีภาพลักษณ์เป็นหนังสือสําหรับเด็กเล็ก เพราะมีคําเพียงน้อย แต่ในความเป็นจริง หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ได้กับเด็กทุกวัย เพราะเด็กแต่ละวัยจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษา จะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่มากับคําสั้นๆ เมื่อมองดูภาพประกอบ และเสริมเข้าด้วยจินตนาการ ประสบการณ์ส่วนตัว จะทําให้การอ่านหนังสือเล่มนี้เต็มไปความหมายอันลึกซึ้ง