Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ ดอกไม้ริมทาง

ดอกไม้ริมทาง

ดอกไม้ริมทาง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ดอกไม้ริมทาง

ดอกไม้ริมทาง

 

ชื่อหนังสือ : ดอกไม้ริมทาง
ผู้แต่ง : ลุงมวล,ปรีดา  ปัญญาจันทร์
สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

 

ดอกไม้ริมทาง สารคดีภาพที่มีความสวยงาม เด็กๆ จะได้รับข้อมูลผ่านการดูภาพอย่างละเอียดหนังสือเล่มนี้มิได้มุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้รับข้อมูลเรื่องดอกไม้ หากแต่เป็นการสร้างความประทับใจในการอ่าน เพื่อให้เด็กได้เกิดแรงบันดาลใจในการค้นคว้าของข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมการเล่าเรื่องอย่างง่ายๆ บอกถึงชื่อดอกไม้ ที่เด็กพบเห็นได้บ่อยๆ ตามริมทาง แต่เมื่อเด็กเกิดความประทับใจ รู้จักชื่อเรียกแล้ว ย่อมไม่ยากหากเด็กจะสนใจถึงประโยชน์ของดอกไม้ ต้นไม้ และเรื่องราวของธรรมชาติรอบตัว หนังสือหลายเล่มมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ ‘ดอกไม้ริมทาง’ เล่มนี้ คือ เป็นหนังสือเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจ ส่งผลให้เกิดการอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ ต่อไป