Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๘๑ - ๑๐๑ มีช้างอยู่ในขอนไม้

มีช้างอยู่ในขอนไม้

มีช้างอยู่ในขอนไม้
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
มีช้างอยู่ในขอนไม้

มีช้างอยู่ในขอนไม้

 

ชื่อหนังสือ : มีช้างอยู่ในขอนไม้
ผู้แต่ง : วัชรินทร์  อําพัน
ภาพ : ภูมิไฑ  ปทุมสูติ
สํานักพิมพ์ : พาส  แอท  คิดส์

ประเภท : หนังสือภาพสำหรับเด็ก

 

มีช้างอยู่ในขอนไม้ การเล่าเรื่อง ‘มีช้างอยู่ในขอนไม้’ มีลักษณะการเล่าเรื่องแบบเรื่องสั้นกล่าวคือมีปมชวนให้ติดตามไปตลอดเรื่อง ยิ่งช่วยให้ผู้อ่านที่เป็นเด็กเกิดความสงสัยใคร่รู้เช่นเดียวกับตัวละครซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นผลงานของความอดทน และการรอคอย ความประณีตบรรจงในการทํางานประเภทหัตถกรรม ขณะที่มีการเดินเรื่องน่าตื่นเต้นและดูลึกลับ จึงทําให้ผู้อ่านจดจ่อกับเรื่องราวตลอดเวลาภาพประกอบมีส่วนอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เรื่องราวน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น บรรยากาศของภาพเข้ากันได้อย่างดีกับภาษาที่สละสลวย จนทําให้หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลดีเด่น สําหรับเด็กอายุ ๑๐-๑๒ ปี จากการประกวดหนังสือรางวัลรักลูกอะวอร์ด