Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

มุม

เรื่อง พิมพา อจลากุล ภาพ ภัทรีดา ประสานทอง ผู้แปล สุมาลี วีระไวทยะ สำนักพิมพ์ มูลนิเทศพัฒนา ราคา - บาท

“หิน”พิเศษสีขาวก้อนหนึ่ง ซึ่งมีความงดงาม มีชื่อว่า “มุม” อยู่ท่ามกลางหินจำนวนมากมาย แต่”มุม” รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่   ความรู้สึกของมุมเปลี่ยนไปหลังจาก”มุม”กระโดดลงจากภูเขาที่เคยอยู่ในวันที่เกินแผ่นดินไหว  “มุม”ตื่นเต้นกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใหม่ มุมแหลมของมุมเป็นปัญหาที่ทำให้สิ่งอื่นที่อยู่รายรอบได้รับความเดือดร้อน “มุม”ถูกตำหนิและต่อว่าอย่างรุนแรง  ทั้งที่”มุม”ไม่ได้ตั้งใจ  “มุม”เริ่มสำรวจและสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวอีกครั้งว่าเขาอยู่กันอย่างไรจึงไม่เดือนร้อนและไม่ทำให้ใครเดือดร้อน  แล้ว”มุม”ก็เริ่มปรับตัวเองครั้งใหญ่ จนทำให้ตนเองสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

“มุม” เป็นหนังสือนิทานภาพที่สอนหลักธรรมะอีกเรื่องหนึ่งสำหรับเด็กๆ  เป็นการบอกเล่าถึงความตั้งใจจริงที่จะทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง เพื่อทำให้ตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างมีความสุข

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)
Navigation