Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ พญาแถนขี้ลืม

พญาแถนขี้ลืม

พญาแถนขี้ลืม
ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี ผู้แปล : เครือมาศ วุฒิการณ์ ภาพประกอบ : พรพรม ชาววัง สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเด็ก จำนวน : ๒๔ หน้า
พญาแถนขี้ลืม

พระจันทร์อยากมีเพื่อน

กาลครั้งหนึ่ง บนโลกมนุษย์เกิดความแห้งแล้งผิดปกติ ไม่มีฝนตกติดต่อมายาวนานถึง ๗ ปี  พญาคางคกจึงประชุมสัตว์ทั้งหลายและพากันแห่ขึ้นไปเฝ้าพญาแถนบนฟ้า ผู้บันดาลให้ฝนตก

เมื่อพญาแถนเห็นบรรดาพญาสัตว์ พากันมาก็ไม่รู้เรื่องราวใดๆ นอกจากโกรธเกรี้ยวบรรดากองทัพที่ขึ้นมาจากพื้นดิน พร้อมกับสั่งให้จอมทัพของตนออกมาสู้กับพญาคางคก  แต่ไม่อาจเอาชนะทัพของพญาคางคกได้ จึงตรัสถามว่า เหตุใดพวกพญาคางคกจึงต้องบุกขึ้นมาถึงบนฟ้านี่

พญาคางคกตอบกลับถึง ความแห้งแล้งบนพื้นดิน ฝนฟ้าไม่ตกมานานเต็มทีแล้ว เมื่อนั้นเองพญาแถนจึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ตนเองไม่ได้สั่งให้ฝนตกลงมานานนับปีแล้ว จึงรีบบัญชาให้ฝนตกทันใด พร้อมกับมีเมตตาแผงศรเป็นดอกไม้ไฟสว่างจ้า ช่วยให้บรรดาพญาสัตว์กลับสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย

เมื่อเห็นเช่นนั้น พญาคางคกจึงสั่งแก่พวกมุนษย์ ว่าต่อแต่นี้ให้จุดบั้งไฟขึ้นทุกปี เพื่อคอยเตือนไม่ให้พญาแถนหลงลืมสั่งให้ฝนตก

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation