Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๔-๗ ขวบ ดวงใจใฝ่ธรรม

ดวงใจใฝ่ธรรม

เรื่อง ชีวัน วิสาสะ ภาพ ชีวัน วิสาสะ เรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ จินดา ช่างเบญจรงค์ สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก ราคา 195 บาท

จากประสบการณ์การใช้หนังสือภาพ พบว่ามีหนังสือภาพที่บอกเล่าและสอนเกี่ยวกับหลักธรรมเป็นหลักจำนวนน้อยมาก “ดวงใจใฝ่ธรรม” เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กอีกเรื่องที่สอนให้รู้จักการวางตัวและทำใจไม่ให้อ่อนไหวไปกับสิ่งที่เข้ามาปะทะทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งความรู้สึกมั่นคงก็คือ ความสุขที่แท้จริงนั่นเอง

เนื้อหาในเรื่องอาจจะยากไปนิดนึงสำหรับเด็กเล็ก และการพูดคุย ซักถามระหว่างผู้อ่านและเด็กๆ ก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ รวมทั้งการใช้ภาพประกอบที่บอกเรื่องราวชัดเจน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจ

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation