Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก ทำไมห้องสมุดเด็กและครอบครัวจึงไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ทำไมห้องสมุดเด็กและครอบครัวจึงไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

comp02.jpgกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัยคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังนั้น หากตีความให้ชัดลงมา ก็จะเห็นได้ง่ายๆว่า กิจกรรมที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็กคือการสร้างประสบการณ์การเล่นให้เกิดขึ้นแก่ พวกเขา  เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง เสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย และสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ส่วนการฟังนิทานและการพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆก็เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อพัฒนาทางสังคมและภาษา และได้รู้สึกถึงความรัก ดังนั้น คอมพิวเตอร์จึงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น และอยู่นอกเหนือสารประโยชน์ที่พึงจะมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นโอกาสที่เด็กๆสมัยนี้จะได้สัมผัสเทคโนโลยีในสมัยนี้ มีมากกว่าหนังสืออย่างเทียบกันไม่ได้ ห้องสมุดจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กๆเข้าถึงหนังสือให้มากที่สุดและเรามักจะมองข้ามประเด็นสำคัญ ประการหนึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ทรัพยากรป้อนอยู่ตลอดเวลา ทั้งไฟฟ้า อุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรแกรมสำเร็จรูป และการดูแลรักษา ชุมชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นการสร้างภาวะพึ่งพาจึงนำปัญหามาให้มากกว่าการพัฒนา

สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก